+359 888 342 734; +359 899 594 164

♻️ От 1.01.2024 година влиза в сила чл. 21, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

Чл. 21. (1) Изискванията за енергийна ефективност към сградите са следните:

1. (В сила от 01.01.2024 г.) всички нови сгради от съответната категория в приложение № 2 се проектират с близко до нулево потребление на енергия съгласно определението в § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ;

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 5

1. Жилищни сгради

а) *многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове)

б) еднофамилни жилищни сгради (еднофамилни къщи)

2. Сгради за обществено обслужване:

а) административни сгради (офиси)

б) сгради за образование и наука

б.1) училища

б.2) университети

б.3) детски градини и детски ясли

в) сгради в областта на здравеопазването: лечебни заведения за болнична помощ (всички видове болници), лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински центрове

г) сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене

д) сгради в областта на търговията (сгради за търговски услуги на едро и дребно)

е) сгради за спорт

ж) сгради в областта на културата и изкуствата

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

т.28 „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter